facebook twitter google+

Něco o bateriích

Pokud baterie nedokáže vaše auto nastartovat z důvodu toho, že jste nechali svítit světla nebo zapnutá jiná elektrická zařízení může být dobita na svou plnou kapacitu. Pouze baterie na konci své životnosti již nemůže být dostatečně dobita na požadovanou úroveň. Potom je baterie skutečně nefunkční
a musí být vyměněna. Vybitou baterii můžete nouzově dobít z jiné plně nabité baterie a následně baterii dobít externě do plného nabití tj. min. 12,6 V. Dobití během jízdy přes alternátor není ideální ani dostačující. Zároveň doporučujeme provést kontrolu alternátoru, startéru popř. jiné části elektrického systému, aby se zamezilo opakovanému vybití baterie. Problém, který se jeví jako porucha autobaterie, však může být ve skutečnosti ukrytý
v elektrickém systému vozidla. Máte-li v elektrickém systému vozidla vadnou součástku, bude tato součástka novou baterii neustále vybíjet a je nutné ji okamžitě opravit nebo vyměnit.

Instalace a výměna baterie

Přečtěte si návod k použití Vašeho vozidla nebo doporučení výrobce týkající se originálního vybavení a doporučení, týkající se následujících aspektů:
Velikostní třída baterie - velikost baterie, jež je nejvhodnější pro fyzické rozměry Vašeho vozidla. Do mnoha vozidel může být použito několik velikostních tříd.
Startovací proud za studena (Cold Cranking Amps) - CCA je kritickým parametrem pro dobrou startovací schopnost baterie. Je to počet ampérů, jež baterie může poskytovat po dobu 30 sekund při teplotě -17,8°C, dokud napětí baterie neklesne na nepoužitelnou úroveň.
Rezervní kapacita (RC) - pomáhá napájet elektrický systém Vašeho vozidla v případě, že selže alternátor. Určuje, kolik minut může baterie dodávat dostatečnou energii bez poklesu pod minimální úroveň napětí, nutnou pro provoz vašeho vozu.

Pro startovací proud za studena a rezervní kapacitu obecně platí: čím vyšší, tím lepší. Nicméně pokud se pohybujete na horách a často startujete
v zimě, je rozhodujícím faktorem při výběru baterie výše startovací proud za studena. A naopak, bydlíte-li v teplém podnebí, není pro Vás výše startovacího proudu za studena příliš důležitá. Pokud hledáte baterii VARTA Deep Cycle vhodnou pro použití v lodích, karavanech nebo obytných vozidlech, musíte vzít v úvahu také následující aspekty:

  • typ zařízení, jež má být poháněno
  • počet ampérů, jež potřebujete k pohánění zařízení
  • počet hodin, během nichž budete zařízení používat

Vynásobte ampéry hodinami, abyste určili požadovaný počet ampérhodin.
Odběr proudu zařízení (ampéry) x čas (hodiny) = Ah.

Příklad: rybářská loďka
Světla 10 A x 5 hodin = 50 Ah
Motor pro rybolov s vlečnými sítěmi 1 x 5 = 5 Ah
Echolokátor 3 A x 5 hodin = 15 Ah
Vysílačka 1 A x 5 hodin = 5 Ah
Celkem 75 Ah

Hledejte baterii, jež dodá požadovaný počet Ah ve stanoveném čase a při daném napětí. Pro bezpečnostní rezervu zvyšte počet Ah o 20 %.

Bezpečnostní předpisy pro uzavřené olověné baterie naplněné elektrolytem

Při manipulaci s baterií dbejte na tyto bezpečnostní předpisy. Než začnete s výměnou, přečtěte si nejprve návod k obsluze vozidla a postupujte podle pokynů v něm uvedených. Přiložte tyto bezpečnostní předpisy k návodu k obsluze vozidla.
První pomoc: Při zasaženi oči kyselinou okamžitě po několik minut vymývejte čistou vodou, poté neprodleně vyhledejte lékaře. Při požití kyseliny se okamžitě poraďte s lékařem. Kyselinu na kůži či oděvu okamžitě neutralizujte mýdlovou vodou nebo neutralizačním činidlem a opláchněte velkým množstvím vody.

1. Demontáž a montáž baterie
Přerušení napětí může vest k výpadkům elektronických komponentů (elektr. imobilizéru, rádia, atd.).
- Je nutné, aby baterie byla před zapojením dostatečně nabita (minimální klidové napěti 12,5 V).
- Před odpojením baterie vypněte motor a veškeré elektrické spotřebiče.
- Při demontáži odpojte nejdříve záporný pól (-) a potom kladný (+).
- Před zapojením nové baterie nejdříve očistěte vestavnou plochu ve vozidle určenou pro baterii.
- Póly a svorky baterie očistěte, póly ošetřete tukem bez obsahu kyseliny.
- Používejte vždy originální upevňovací pomůcky. Baterii dobře upevněte.
- Ochranné kryty odstraňte až ve vozidle bezprostředně před zapojením a nasaďte na póly nahrazené baterie, abyste předešli zkratům a zamezili jiskřeni.
- Při montáži zapojte nejprve kladný pól (+), pote záporný (-). Dbejte na dobré upevněni pólových svorek.
- Pomocné součástky jako pólové krytky, trubičku typu L, hadicovou přípojku a držák svorek použijte z vyjmuté baterie a zapojte je stejným způsobem. Použijte přiložené zaslepovací zátky, nebo zátky z vysloužilé baterie.
- Nejméně jeden odplyňovací otvor nechte volný, jinak hrozí nebezpečí exploze. To platí i při transportu vysloužilé baterie.

2. Externí nabíjení
- Používejte pouze vhodné nabíječky se stejnosměrným proudem a dbejte pokynů uvedených v jejich návodu k obsluze.
- Nikdy nenabíjejte zamrzlou baterii nebo baterii o teplotě vyšší než 45 °C.
- Kladný pól baterie (+) spojte s kladným pólem nabíječky a obdobně spojte minusové póly.
- Nabíječku zapněte až po připojení baterie.
- Po ukončení nabíjeni vypněte nejprve nabíječku
- Pokud je baterie horká nebo uniká kyselina, nabíjení přerušte!
- Při nabíjení zajistěte dobré větrání.

3. Údržba
- Povrch baterie udržujte suchý a čistý, čistěte pouze vlhkou nebo antistatickou utěrkou.
- Póly a svorky chraňte před korozí a ošetřujte tukem bez obsahu kyseliny.
- Uzavřené baterie bez ochranných zátek neotvírejte!
- Při nedostatečném startovacím výkonu baterii přezkoušejte, popř. dobijte.
- Uskladněné baterie udržujte v nabitém stavu a chladu. Stav nabití pravidelně kontrolujte nebo používejte přístroj, zajišťující udržovací nabíjení.
Při napětí nižším než 12,3 baterii dobijte.

4. Pomoc při startování
- Přečtěte si návod k obsluze vozidla a dodržujte pokyny týkající se pomoci při startování.
- Používejte pouze baterie stejné jmenovité kapacity. Velikost dobíjecí baterie by měla být přibližně stejná jako velikost přijímající baterie.
- Používejte pouze schválené pomocné startovací kabely (např. podle normy ISO 6722).
- Dbejte pokynů návodu k použití startovacího kabelu.

5. Diagnostika baterií, starteru a alternátoru
- Narozdíl od různých prodejců náhradních dílů provádíme našim zákazníkům před nákupem baterie bezplatné měření nejen stavu baterie, ale i odběru startovacího proudu starteru a měření stavu alternátoru - funkčnost nabíjení...

Špatné ranní startování nemusí být jen baterií, diagnostikou někdy ušetříte zbytečný nákup nové baterie!!!